سلب مسئولیت

تمامی اطلاعات و مطالب موجود در این سایت بر اساس "همانطور که هست"، " همانطور که در دسترس است" ارائه شده است، و نیچرز اونلی، به طور صریح یا ضمنی، هیچ گونه اظهارنظری در مورد استفاده، نتایج استفاده یا عدم توانایی در استفاده یا دسترسی ارائه نمی کند. اطلاعات یا محتویات سایت ها از نظر دقت، قابلیت اطمینان، کامل بودن، عملکرد، کارایی، تداوم، به موقع بودن یا موارد دیگر، تناسب برای یک هدف خاص و/یا عدم نقض.

مسئولیت محدودیت

تحت هیچ شرایطی، نیچرز اونلی، یا مامورین ، مدیران، یا کارمندان، نمایندگان، شخص ثالث ارائه دهنده محتوا ، بازرگانان، حامیان مالی، مجوز دهندگان، سهامداران، پیشینیان، جانشینان و نماینده های ما که در ایجاد، تولید یا تحویل این وب‌ سایت یا مطالب واطلاعاتی در این وب سایت قرار می گیرد، مسئول هر گونه آسیب یا آسیب ناشی از، از جمله اما نه محدود به، هر گونه نقص عملکرد، خطا، حذف، قطع، نقص، تاخیر در عملیات انتقال، ویروس رایانه، خرابی خط، خطاهای فنی، اشتباهات تایپی یا عدم توانایی در استفاده از اطلاعات یا مطالب ارائه شده، حتی در صورت سهل انگاری توسط نیچرز اونلی یا از طرف نماینده مجاز نیچرز اونلی، احتمال بروز چنین آسیب هایی یا هر دو مورد اطلاع رسانی شده است. محدودیت یا محرومیت فوق ممکن است در مورد شما اعمال نشود تا جایی که قانون قابل اجرا اجازه نمی دهد محدودیت یا استثنا یا مسئولیت در قبال خسارات اتفاقی یا تبعی. محدودیت یا محرومیت فوق ممکن است در مورد شما اعمال نشود تا جایی که قانون قابل اجرا اجازه نمی دهد محدودیت یا استثنا یا مسئولیت در قبال خسارات اتفاقی یا تبعی.

به‌هیچ‌وجه نیچرز اونلی یا مامورین، مدیران، یا کارمندان، نمایندگان، ارائه‌دهندگان محتوای شخص ثالث، بازرگانان، حامیان مالی، مجوز دهندگان، سهامداران، پیشینیان، جانشینان، و نماینده های ما در قبال هر شخص یا نهادی که هر گونه خسارت یا زیان احتمالی ناشی از دسترسی به این سایت به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل شود مسئول نیستند. اطلاعات ارائه شده در اینجا و هرگونه ارتباطی که متعاقباً سرگرم کننده یا پاسخ داده شده است، رایگان وخارج از محدوده قانون حمایت از مصرف کننده است. هر کاربر ممکن است از هر گونه اطلاعات یا مطالب موجود در این سایت از اطلاعات یا مطالب به طور کامل با مسئولیت خود استفاده کند.

محتویات این سایت نباید به طور کامل یا جزئی توسط کاربر یا هر شخص دیگری برای هر هدفی بدون تأیید قبلی کتبی نیچرز اونلی تکثیر، توزیع یا منتشر شود.